നക്ഷത്രങ്ങൾ വിസ്മയം തീർത്ത മൂന്നാർ

മൂന്നാറിന്റെ പ്രകൃതിഭംഗി വർണനകൾക്കതീതമാണ്. നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന മലനിരകൾ, ഇരവികുളം വന്യജീവി സങ്കേതം, തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവകൊണ്ട് സുന്ദരമായ ഹിൽസ്റ്റേഷൻ. എന്നാൽ ഇത്തവണ മൂന്നാറിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾ എത്തിയത് പതിവിലും കടുത്ത ശൈത്യവും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും കാണുവാനാണ്. »

Adieu SAP Labs

September 7, 2018 was my last working day of my 3.9 year stint with SAP Labs India, Bangalore. I joined as a Developer Associate @ SAP Cloud Platform, contributing to »

Agra Diaries: Tomb of I’timād-Ud-Daulah

Recent family trip to Agra gave me an opportunity to visit Tomb of I’timad-Ud-Daulah, popularly named as Baby Taj. This Mughal-era mausoleum was commissioned by Nur Jahan, the wife »

Review: A. R. Rahman: The Spirit Of Music

The book A R Rahman: The Spirit of Music is a conversation of Nasreen Munni Kabir  with A. R. Rahman. In lieu of writing a page long book review, I »